Skip to content

BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler sonucunda aşağıdaki hususlarda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi gerekliliği hâsıl olmuştur.

İlçemiz sınırları içerisinde Aya Nikola olarak tabir edilen bölgedeki mülkiyeti, Silahtar Abdullah Ağa Vakfına izafeten Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunan Maden Mahallesi 64 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazda belediyemiz kiracı sıfatıyla mukimdir.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen mahalli idareler genel seçimlerinde mevcut belediye yönetimimiz göreve geldikten sonra, Adalılar için denize girilecek alanlarda mevcut kısıtlılık sebebiyle daha önceki senelerde olduğu gibi bu alanın başta Adalılar olmak üzere İstanbul halkına hizmet vermesi amacıyla çevre düzenlemesi, peyzaj, tadilat ve sair çalışmalara başlamak amacıyla bölgeyi incelemeye almıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde daha önceden de vakıf olunduğu üzere alan içerisinde bir heykeltıraş tarafından bila bedel bir kullanım söz konusu olduğu, belediyemiz tarafından bahsi geçen heykeltıraşa herhangi bir kiralama, tahsis durumu söz konusu olmadığı, elektrik ve su gibi alt yapı hizmetlerine ilişkin faturaların dahi belediyemiz tarafından karşılandığı, atölye olarak tabir edilen alanın fiziken olarak çok kötü durumda ve çevre kirliliği yayar vaziyette olduğu görülmüştür.

Daha sonrasında evrak üzerinden yapılan incelemede 2021 yılında bahsi geçen heykeltıraşın belediyemize “sergi yapabileceği” bir alan talebinde bulunduğu, önceki dönem belediye başkanı tarafından da bu yönde bir “olur” verildiği görülmüştür.

Ancak yapılan işlem hukuka aykırıdır, zira bu eğer geçici bir kullanımsa 2021 yılından bu yana devam etmesi açıklanamaz durumda olup, kalıcı ya da uzun süreli bir kullanımsa tahsis kararına muhtaçtır.

Yukarıda da değinildiği üzere, hem daha önceki idari işlemin hukuka aykırılığı hem de alanda yapılması zorunlu plaj çalışması sebebiyle belediye yetkililerimiz tarafından herhangi bir idari işlem tesis edilmeden önce, Nisan Ayı’nın başlarında ve 9 günlük bayram tatili öncesinde ilgili heykeltıraşın faaliyet gösterdiği alana gidilerek (bu alan ahşap iki ayrı kulübe ve önündeki açık alandan müteşekkildir) yapılacak çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Belediye yetkililerimiz tarafından bahsi geçen alana bu görüşme için gidildiğinde dahi veriliş amacına uygun olmayan bir kullanımın olduğu, bir sanat atölyesi sınırlarının ziyadesiyle ötesine geçildiğine şahit olunmuştur. Bahsedilen sebeplerle, konunun muhatabına bayram tatili olan 9 günlük süre içerisinde alanı tahliye edip edemeyeceği sorulmuş ve alandaki tamamlanmamış heykellerin nakli konusunda destek olunması durumunda alanı tahliye edeceğini ifade etmiştir.

Aradan geçen bir buçuk aylık süre sonunda alanın tahliyesi sağlanamamıştır. Sorunun çözümü için konunun muhatabı olan heykeltıraş bunun üzerine belediye binasına davet edilerek, durumun önemi ve yaz sezonunun açılmasına az bir süre kaldığı tekrar ifade edilmiş, kendisinin tahliyeyi gerçekleştireceği beyanı üzerine yeniden dört günlük bir süre verilmiştir.

Ancak verilen dört günlük sürenin dolmasına bir gün kala, ilgili sanatçı tarafından belediyemize, kendisine çalışmalarına devam edebileceği ücretsiz bir alanın verilmesini, tamamlanmamış heykellerin taşınması için ücretsiz vinç sağlanmasını içeren sözlü bir talep iletilmiştir. Belediyemiz tarafından verilen bunca süreye rağmen tahliye gerçekleşmemiş olması karşısında yine de belediyemize ait alan sayısı oldukça kısıtlı olmasına rağmen yer arayışına girilmiş ve nihayet kapalı alanı olan, elektrik ve su sorunu bulunmayan, ön kısmında açık çalışma alanı mevcut bir yer sağlanmıştır.

Belediye görevlileri tarafından konuya ilişkin gelişmeler yani yer ve araç sağlandığı bilgisi verilmek üzere tahliyesi gerçekleşen alana gidildiğinde konunun muhatabı tarafından, cep telefonu kamerası vasıtasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunu oluşturabilecek şekilde belediye görevlilerinin video kaydına alındığı dahası belediyede görevli personele saldırgan tutum ve davranışlarla müdahale edildiği, görevlerini yapmalarına engel olunmaya çalışıldığı, alanın tahliye edilmeyeceğinin saldırgan hal ve hakaretlerle söylendiği bilgisine vakıf olunması üzerine süreç durdurulmuştur.

Bilahare, verilmiş olan Başkanlık “olur”u geri alınmış, ilgili heykeltıraşa alanı tahliye etmesi için 8 günlük süre verilerek, verilen sürenin dolması üzerine alanın tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Değerli halkımıza ve duyarlı kamuoyuna açıklamak zorunluluğu doğduğunu düşündüğümüz bu konu, kimi basın kuruluşlarının tek yanlı, meselenin özünü bilmeden yaptıkları haberlerin ötesinde yukarıda izah ettiğimiz şekilde gerçekleşmiştir.

Belediyemiz tarafından kamusal bir alanın haksız ve keyfi kullanımı karşısındaki görevi budur. Konuyu neredeyse sanat ve sanatçı düşmanlığına çekmeye çalışan bazı kişi ve gruplar da açıkça bilmelidir ki konunun sanata ve sanatçı düşmanlığına indirgenecek bir yönü yoktur. Kişi veya grupların halkın olanı halktan almasına, halkın kullanımına engel olmasına yönelik tavrımız aşikardır.

Adalıların kamusal ve ortak menfaatlerinin gerektirdiği şekilde; bedelsiz, amaca uygun olmayan ve keyfi olan bu kullanım sona erdirilmiştir.

Belediyemizi zan altında bırakan bu tür haber ve mesnetsiz beyanları kamuoyu vicdanına havale ederek, bu haber ve yorumlara neden olan konunun, belirli kişi veya grupların kendi ayrıcalıklı ve artık bir istismara dönmüş konforlu alanlarını terk etmek istememelerinden kaynaklandığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

                                                                   ADALAR BELEDİYESİ

SON HABERLER