Skip to content

Etik Komisyonu

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ 

Av. Fırat DURAK (Başkan Yardımcısı)
Nilüfer HASANÇEBİ (Avukat)
Dr. Naciye KAYA (Müfettiş)

İrtibat: 0 (216) 382 33 82 

ETİK İLKELER
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka Hizmet bilinci
Hizmet Standartlarına uyma
Amaç ve Misyona bağlılık
Nezaket ve Saygı
Saygınlık ve Güven
Yetkili Makamlara bildirim
Çıkar çatışmasında kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYON ÇALIŞMALARI
• Etik ilkeler doğrultusunda duyuru ve genelgelerle personeli bilgilendirmek. 
• Yönetmelik gereği Belediyemizdeki kamu görevlilerinin her biri etik sözleşmeleri doldurmuş ve bunlar özlük dosyalarına konulmuştur. 
• Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 12.04.2010 tarih ve 310/312 sayılı yazıları ile İstanbul Valiliği Etik Komisyonu Başkanlığının 21.04.2010 tarih ve 20439 sayılı yazılarında;

2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırıldığı ve çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususu Kurumumuza bildirilmiştir.

Müfettiş Naciye KAYA tarafından 22–23 Haziran 2010 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda “Etik Davranış İlkeleri” konulu seminer verilmiştir. 

Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çiğdem SARI tarafından 02.02.2011 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda “İş Etiği” konulu seminer verilmiştir.