Skip to content

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Duyurusu

Konu:    Marmara ÖÇKB İstanbul İli, Adalar İlçesi,

                1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 ölçekli

                KAUİP Askı İtirazlarına İlişkin Değişiklik

Bakanlık Makamının 02.05.2024 tarih ve 9384383 sayılı Olurları ile; Bakanlık Makamının 12.05.2023 tarihli  ve 6419988 sayılı Olurları ile onaylanan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul İli, Adalar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucunda oluşturulan ekli tabloda belirtilen itirazların kabulüne, kısmen kabulü, kısmen reddine ve reddine ilişkin itiraz değerlendirilmesi ile bu kapsamda yapılan değişikliliklerin 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  109. Maddesi uyarınca onaylanarak, söz konusu koruma amaçlı imar planlarının değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiş olup, söz konusu planların kesinleşen kısımlarına ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği,

Onaylı MDA-001054032, MDA-001019536 Plan İşlem Nolu ve 2024/50 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin itiraz değerlendirmesine ait değişiklikleri ekte gönderilmekte olup , söz konusu planların Valiliğinize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğinizce  (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi, konuya ilişkin ilgili muhtarlıkların panolarında duyuru yapılmasının sağlanması,

Ayrıca 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgilerine bilgilendireme yapılmasına yönelik değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde üzerine yapılan plan değişikliklerinin ilçe, mahalle,ada ve parsel bilgilerine, plan değişikliğinin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planların nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az 2 adet bilgilendirme tabelasının Valiliğinizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması, askı tutanakları ve varsa plana yapılan itiraz başvurularının Bakanlığınıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) gönderilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                                             Ahmet OĞLAKÇI

                                                                                                                                                   Bakan a.

                                                                                                                                     Genel Müdür Yardımcısı V.

SON DUYURULAR